The Kris Ratchada I

by บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)


Posted on 2015-02-04 13:55:18


  • 20150204022957_image001.png
  • 20150204023002_image006.png
  • 20150204023004_image012.png

ชื่อโครงการ : The Kris Ratchada I

เจ้าของโครงการ : บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอิทามระ 45 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร