SAMUTPRAKARN COURT

by สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม


Posted on 2015-02-03 10:14:10


  • 20150203102816_image007.png
  • 20150205103620_image008.png
  • 20150205103640_image013.png
  • 20150205103719_image013.png

ชื่อโครงการ : SAMUTPRAKARN COURT

เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ลักษณะโครงการ : อาคารที่ทำการ อาคารสถานฝึกอบรม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 20 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ