พิธีทำบุญ ครบรอบ 34 ปี บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด


Posted on 2018-01-18 10:04:54

วันที่ 10 มกราคม 2560 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ครบรอบ 34 ปี จึงได้มีการจัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และ MD ได้ให้โอวาทแก่พนักงานทุกท่าน "ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงาน มีทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะทำความเพียรร่วมกันต่อไป" หลังจากเสร็จพิธี ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในเวลา 13.30 น. บริษัทฯ ได้นำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท