• ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านเวลา คุณภาพและต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ภายในระยะเวลา 3 ปี 
  • พัฒนา หรือนำเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างให้เกิดความทันสมัย เพื่อช่วยร่นระยะเวลาการก่อสร้างและควบคุมต้นทุนได้
  • มีการบริการหลังการขายที่ดีอย่างเป็นระบบ